Gần đây Tý thì giật được con tem. Ủng hộ phim của hai anh chị đặc...