Gần đây Cảm ơn rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất...