Gần đây cám ơn sub team đã mang đến cho công đồng những giây phút...