Gần đây Phim này Suzy đóng đỡ hơn mấy phim trước. Koi vì Lee Jong...