Gần đây Lâu lâu lên tìm phim, lại có phim coi với con gái rồi, hú...