Gần đây một bộ phim tuyệt vời! Mình thích chị diễn viên đóng vai...