Gần đây cảm ơn thớt nhiều lắm. phim hồi nhỏ lấy mình biết bao nhiêu...