Gần đây Cảm ơn Subteam nhiều lắm. Nhiều phim hay ngày xưa bây giờ...