Gần đây Lâu rồi mới có bộ phim hay như vậy.Cảm ơn subteam nhiều, mọi...