Gần đây trước xem 1 lần đã khóc huhu như con điên rồi đến giờ xem...