Gần đây Nghe nói về phim này cũng lâu rồi mà không xem vì không hợp...