Gần đây Rất thích diễn viên chính từ phim Let's go jets.Nhất định...