Gần đây Cảm ơn Subteam nhiều lắm thanks nhóm dịch. Thích phim này từ...