Gần đây Cám ơn sub team đã làm bộ này ^^ trông có vẻ hay. Lâu rồi...