Gần đây Cảm ơn subteam đã sub bộ drama này, vô cùng vô cùng cảm ơn...