Gần đây Cảm ơn subteam rất nhiều vì đã làm bộ này, nội dung phim...