Gần đây Thank sub team đã dịch. Chỉ có góp ý chút về tên phim "...