Gần đây Toàn diễn viên mình yêu thích hoan hô, Cảm ơn Subteam đã...