Gần đây Cảm ơn subteam.Phim có Yui Aragaki thì nhất định mình không...