Gần đây [2016] Buang Atitharn - Ước Hẹn Vương Triều | Mark Prin Suparat, Patricia Tanchanok Good ~ Tập 11 HD (cuối) ~ Cảm ơn các bạn đã đồng hành suốt dự án <3