Gần đây Lâu lắm mới quay lại KST, phim này thấy bị chê tơi tả lắm về...