Gần đây Xem phim để có một bài học. Hay lắm. Cảm ơn nhóm làm sub và...