Gần đây Cảm ơn subteam thật nhiều vì đã làm việc cật lực để sub...