Gần đây Rất hay xem các phim của Hoắc Kiến Hoa đóng, mà phim nội...