Gần đây lâu lâu lục lại phi cũ để coithấy phim này có vẻ hay...