Gần đây Cảm ơn subteam đã vất vả.Mình đang muốn tìm hiểu văn hoá...