Gần đây Phim này mình chờ lâu rồi xem ngoài rạp hôm chiếu ở Việt Nam...