Gần đây Anh GY mình không biết phải là năm nay là huy hoàng của anh...