Gần đây Mặc dù đã coi phim 2 lần ở rạp lâu rồi nhưng mà giờ em đang...