Gần đây @Nhi Cảnh chặt đầu chỉ có 1 - 2 cảnh, với lại nhìn từ xa xa...