Gần đây Từ đầu mình cũng đã không có thiện cảm với Angelina Jolie...