Gần đây cảm ơn subteam đã làm sub việt cho phim này., Cực thích các...