Gần đây cảm ơn subteam, đã xem phim rất hay và cảm động, giờ down về...