Gần đây đây là một trong những gameshow yêu thích của mình trong...