Gần đây Cảm ơn subteam đã dịch show này ạ. Antenna đã là gánh hài r...