Gần đây Show rất hay, cảm ơn công sức subteam đã bỏ ra. Hy vọng có...