Gần đây Rất hay cảm ơn subteam đã dịch show này! show dựa trên các...