Gần đây tính xu nè @kasumi93 -1000 [email protected]ò_Dimple +10 [email protected]