Gần đây mình đã tìm bộ này rất lâu do IRIS nổi hơn quá nhiều và...