Gần đây 1 trong những phim có mở đầu sốc nhất, mới vô phim mà...