Gần đây @ariel143 ừm bạn. Theo mình thấy thì trong giai đoạn này, ở...