Gần đây Những cảnh đi bộ trên dây thế này coi qua mấy video thường...