Gần đây Một bộ phim nhẹ nhàng, tình cảm. Cảm ơn subteam, hy vọng sẽ...