Gần đây Thật sự ơn Subteam nhiều :) Snu oppa vốn đóng ít phim và...