Gần đây Đi hay ở cả hai bên đuề mất mát và sứt mẻ , không những tình...