Gần đây Cảm ơn subteam đã làm phụ đề cho phim này. Hy vọng tương...