Gần đây @Nhi26: đầu voi đuôi chuột thì cũng có phần của biên kịch...