Gần đây đã lâu rồi tớ chưa xem lại phim truyền hình nhật bản, nhưng...