Gần đây mình có xem bản ti vi nhiều tập nhưng giờ mới mò được bản...