Gần đây Chương 26 Hết “Tân hôn vui vẻ, tuổi trẻ của mình.” Đó là...