Gần đây cầu mấy phim này ra 3d đê thử cái VR mới được nhà mạng cho...