Gần đây Có Oh Se Hun nên là mình hóng lắm á, tìm bữa giờ thì nay mới...