Gần đây Trời ạ. Lại còn 100 kí tự thì viết đến bao giờ. Hix...