Gần đây Lúc trước cũng lâu lắm rồi tình cờ biết đến phim này, giờ...