Gần đây Cảm ơn subteam đã sub lại phim cũ này, tuy đã coi nhưng kì...