Gần đây Sau khi xem hospital playlist mới biết đến bộ phim này và...