Gần đây Đang lướt tìm phim khác thì thấy bộ này, tìm phim này lâu ồi...