Gần đây cám ơn đội ngũ admin rất nhiều vì đã dịch...