Gần đây Mình xem không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần xem tới...