Gần đây bản làm lại này có hay hơn bản gốc của Hàn không mấy bạn nhỉ...