Gần đây Subteam có thể re-up lại bộ phim này không ạ? Mình đang đi...