Gần đây Phim nói về một bà mẹ đơn thân đồng thời cũng là nhà khoa...