Gần đây Cám ơn subteam rất nhiều, rất mong chờ thêm các sản phẩm...