Gần đây Ngàn tim cho các bạn, chúc các bạn ngày càng thành công hơn...